OBS. 20 % rabat i krystalshoppen* i uge 30 med kode: AURALITE-RABAT-2024 (Ordrer sendes i uge 31)
Millicentt Rosamunde > Blog > Numerologi > Numerologi – evidens eller placebo?

Numerologi – evidens eller placebo?

Numerologi – evidens eller placebo?

Som en ”verdensblander”, en akademiker i den spirituelle verden er jeg konstant undersøgende og analyserende i forhold til numerologien.

En af de ting som jeg synes var meget interessante til at starte med på min numerologiske rejse var om numerologien virkede! Det har jeg erfaret, at den gør, men til dem der ikke har endnu, så har jeg skrevet lidt om placebo effekten i forhold til numerologi.

Den anden del af indlægget handler om mine meta analyser af numerologien.

Meta-analyse er en analyse af undersøgelser, en måde at kigge på flere undersøgelses resultater, sammenholde dem og derved opnå viden omkring gennemgående tendenser.

Der er flere nye tilgange inden for numerologi, der ikke er efterprøvet, men som praktiseres med stor overbevisning af dem, som anvender de udregninger.

Som udgangspunkt synes jeg, at hvis du finder værdi i noget, så er det som det skal være. Men fra mit ståsted, som professionel udøvende numerolog har jeg et ansvar og jeg er derfor ikke tilbøjelig til spontant at springe med på et eller andet nyt og smart pop-numerologi. For en privat person er det fint at træffe spontane beslutninger og lade sig inspirere. For mig ville det være uetisk, naivt og uprofessionelt ikke at være kritisk og undersøgende.

For dybest set har intet forandret sig i numerologien.

Den klassiske numerologi er varig og bestandig som et stort fundament i en foranderlig verden. Den bringer os tilbage til udgangspunktet, til vores sande kerne, støtter vores kerne og essens, når den anvendes personligt og individuelt. Ved at gennemgå alle dets elementer i mine undersøgelser udfolder der sig meget anvendelige redskaber.
(På min uddannelse i numerologien deler jeg disse kildetekster, men jeg nævner pr. princip ikke forfatternavnene her, fordi det ikke er tekster man kan navigere forsvarligt i uden en vis indføring og støtte undervejs.)

numerologi evidens eller placebo - Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Numerologi – er det bare placebo?

Udefra set, kan det for nogle mennesker se ud som om at de folk som ændrer navn med numerologiens hjælp udelukkende oplever en forandring pga. deres personlige tro på numerologien. Fraser som ”tro kan flytte bjerge” dukker ofte op hos dem som ikke kan/vil lukke numerologiens ind i deres liv.
Placebo effekten er dog minimal i numerologi.

Hvad er en placebo effekt?

Placebo – en behandlingseffekt der bunder i patientens/personens forventning til en behandling og ikke behandlingen selv.

Fx når man tror man modtager en form for behandling mod hovedpine, der skal give en bestemt form for virkning og man oplever den ønskede virkning, at hovedpinen gik væk, men i virkeligheden var det bare en kalktablet man havde indtaget, og ikke en hovedpinepille.
Virkningen – placebo effekten – er dermed udtryk for forventningen snarere end den reelle behandling.

Det er klart, at den indstilling en person har til at foretage en numerologisk navneændring kommer til at påvirke hele processen, men det handler også meget om hvilken proces den enkelte person ellers er i gang med i sit liv, der er altid mange faktorer i spil.

Idéen om placebo i numerologi bliver skudt helt til jorden, når man får tolket sine nuværende navne.

Idéen om placebo i numerologi bliver skudt helt til jorden, når man får tolket sine nuværende navne. Jeg oplever det gang på gang i min praksis, når en person fx har bestilt Den lille tolkning, men også i mit privatliv, og når jeg fx møder nye mennesker som nysgerrigt spørger ind til numerologien.

Den numerologiske tolkning af dit nuværende navn er altid så præcis og ”spot on”, at de fleste rystes en lille smule af det. For tolkningen viser altid hvordan numerologien jo har ”virket” hele dit liv, vibrationerne i dine navne og i din personlige kombination af grundenergi og årsenergi har vibreret hele dit liv og tiltrukket det liv du har levet – helt uden at du har troet på det!

Så når numerologi virker uden man har troet på det op til nu, så giver det følgelig heller ikke logisk mening, at man skulle kunne tro sig frem til en effekt når vibrationerne ændres ved et numerologisk navneskifte.

Vibrationerne er der uanset om vi tillægger dem værdi eller ej og derved er placebo effekten ikke i spil i numerologien i specielt omfattende grad.

Numerologi – er der beviser for virkning?

Numerologien dateres mange tusind år tilbage og gennem alle de år har der været en videns indsamling.

Numerologi er det man kalder en pseudo-videnskab. ”Pseudo-” er sådan lidt et skældsord, som betyder at numerologiens metoder til at efterprøve dens resultater ikke lever op til almindelige videnskabelige metoders kriterier for anvendelse.

Det betyder dog ikke, at numerologien ikke har undersøgt dens egne metoder og resultater gennem årene, men det betyder at de data som er indsamlet ikke er blevet gemt, at data er blevet tabt, at måden at opsamle og undersøge resultater på ikke har været gennemgående ens fra numerolog til numerolog. Megen numerologi er herudover blevet videreformidlet mundtligt hvilket også har medført et vis tab af information gennem årene.
Dertil kommer at der hersker forskellige systemer, hvilket gør at man ikke altid kan videreføre og/eller overføre en forståelse, en konklusion, en betydning til noget andet – generalisering er langtfra altid mulig når det kommer til betydninger af numerologiske interventioner.
Det handler naturligvis også om, at langt de fleste undersøgelser af numerologi er kvalitative frem for kvantitative – det vil sige at når en undersøgelse er individ baseret og skabt for at give indsigt i en speciel problematik/dynamik, så kan dens resultat ikke bruges til at sige noget om mange mennesker.

Når jeg i denne artikel nævner ord som data, empiri og taler om hvordan forskellige elementer er evidens-baseret eller ej, dvs. om de er efterprøvet videnskabeligt, så er det altså ud fra numerologiens egne kriterier og ikke kriterier der ville leve op til standard videnskabelige kriterier for videnskab – dog er der i numerologien en acceptabel intern validitet, dvs. gyldighed indenfor  numerologiens egen litteratur og verdensforståelse, som jeg forholder mig til.

Jeg har gennem mine numerologiske studier undersøgt de originale kildetekster ganske nøje (der er ret mange af dem) og jeg er stødt på en del tekster, der rent faktisk er baseret på empiriske undersøgelser, nogle meget gamle, nogle fra en nyere tid og nogle af bedre kvalitet end andre. Der er faktisk rigtig meget i numerologien, som man helt gennemgående er meget enige om på tværs af systemer – så til trods for at numerologien udefra kan synes opsplittet, så er der grund elementer som er gennemgående. Jeg vil her kort liste op, hvilke elementer i numerologien som lader til at være gennemgående og evidens baseret (ud fra numerologiens egne kriterier naturligvis) med særligt fokus på udregninger fra fødselsdatoen. Fra et videnskabeligt synspunkt, så er det meget afgørende om et element har vist sig virkningsfuldt og har sandhedsværdi generelt eller kun sporadisk. Numerologien søger altid at finde sandhedsværdi, der gælder generelt.

Grundenergi

hvad er det?

Vibrationen på den dag du blev født.
Fortæller om dig og den du er, dine karaktertræk og dit livsformål i dette liv.
Det vigtigste tal i dit liv, har primær betydning for valg af numeroskop.

– bred numerologisk sandhedsværdi
– der forefindes en stor mængde litteratur, som bakker op omkring grundenergien som et af de allervigtigste elementer rent numerologisk

Årsenergi

hvad er det?

Vibrationen i det år du blev født.
Bibringer flere nuancer til din personlighed, også kendt som skyggen.
Meget vigtigt tal i numerologien, har på flere måder stor betydning for valg af numeroskop.

– bred numerologisk sandhedsværdi
– der forefindes en stor mængde litteratur der bakker op omkring årsenergien som et af de vigtigste elementer rent numerologisk

Hvis du ikke allerede har læst om din grundenergi og din årsenergi, så kan du ganske gratis modtage min numerologiske grundenergi guide, når du tilmelder dig mit nyhedsbrev.

Numerologisk Navneskifte

hvad er det?

Der er generelt stor enighed om i alle numerologiske systemer, at vibrationerne i navne har stor betydning for vores liv og udlevelse af vores skæbne – dog er der interne forskelle i forskellige systemer hvordan man kategoriserer og anvender betydning af navne.

Den såkaldte vestlige numerologi beskæftiger sig med navnevibrationer ud fra Pythagoras’ alfabet og fokuserer blandt andet på vokaler og konsonanter – systemet anskues anvendeligt for indsigt i nogle kredse, men er ikke tænkt som en rettesnor i forbindelse med navneskift.

-der er svingende tiltro til dette system, da det pga. anvendelsen af et fabrikeret alfabet ikke altid er korrekt

Oldtidens numerologi kigger på navnes vibrationer ud fra det kaldæiske alfabet og dets vibrationer.
– der er store mængder litteratur, der bakker op omkring nøjagtigheden af dette system

– herudover er der også bred numerologisk enighed omkring betydningen af de forskellige navnevibrationer indenfor oldtidens numerologi

Dette system er ment til at anvende i forbindelse med navneskift, dog er det ikke alle afarter af det oprindelige system, som har anvendt numeroskopet i forbindelse med navneskift og derfor er der svingende resultater i forbindelse med numerologiske navneskift.

Et numerologisk navneskift er altid numerologisk korrekt iflg. litteraturen, fordi vibrationerne er ufravigelige. Når den ønskede forandring ikke opnås er det som følge af faktorer, der burde have været taget i betragtning i forbindelse med valg af navnevibrationer.

-virkningen af det numerologiske navneskift er i nyere tid blevet undersøgt kvalitativt og resultaterne videreformidles løbende til nye numerologer i form af regler og retningslinjer til anvendelse når et numeroskop skal udvælges
– på grund af det kvalitative element kan der være forskelle på hvad den enkelte numerolog vægter i sit virke

Essenstal

hvad er det?

Nyere fabrikeret udregning baseret på fødselsdatoen
Består af grundenergi, månedsenergi, årsenergi og skæbnetal

Udregningen er en simplificering af andre numerologiske udregninger og understøttes derfor ikke i den numerologiske litteratur (se også månedstal nedenfor)

– denne udregning er ny og derfor ikke evidens baseret
Tolkningen af disse såkaldte essenstal er herudover i modstrid/opposition til den store mængde litteratur, der findes om lignende oprindelige udregninger og tolkninger af fødselsdatoen

Skæbnetal

hvad er det?

Nyere fabrikeret udregning af den samlede fødselsdato
Skæbnetal er et såkaldt essenstal, der inden for den forståelsesramme har karmisk karakter

– udregningen er en omskrivning af lignende udregninger, men denne version understøttes ikke af den numerologiske litteratur, er derfor ikke evidens baseret.

Navnet skæbnetal kan virke forvirrende, da selve ordet skæbne i den klassiske numerologi fra oldtiden normalt henviser til den skæbne som ligger i navnevibrationer. Skæbne er forbundet med det liv som leves, som navnene i numeroskopet kan beskrive.

Månedsenergi

hvad er det?

Den astrologiske månedsenergi kan være interessant at kigge på hos nogle individer i forbindelse med navneskifte – men den energi udledes altså ikke fra tallet på måneden (som i de såkaldte essenstal)

– hvis du fx er født slut februar i vandmandens tegn, så er din månedsenergi ikke 2 som kalendermåneden foreskriver, men derimod det tal som vandmanden repræsenterer vibrationsmæssionmæssigt, 4, dette tal er dog langt mindre præcist end en dagsenergi som grundenergien, idet det er en månedsenergi – anvendes derfor normalt ikke i numerologien.

– der ligger en helt enorm mængde empirisk data samlet gennem over 4000 år til grund for astrologien – den reelle vibrationsmæssige månedsenergi forbundet hermed er i den grad evidens baseret.
Lige meget om man ser på tallet eller stjernetegnet, så har energien dog normalt ikke betydning for valg af numeroskop, det er mere udtryk for en måde hvorpå du udlever din numerologiske grundenergi.

Numerologisk sjælsenergi

hvad er det?

Summen af din samlede fødselsdato
Fortæller noget om dit højere livsformål

– der er en meget stor mængde empirisk data som understøtter denne udregning
– udregningen er en af de udregninger, der rent numerologisk er mest grundlag for at kalde evidens baseret overhovedet, den er grundigt undersøgt indenfor flere forskellige systemer.

Den numerologiske sjælsenergi kan medtages i valg af numeroskop, såfremt det skønnes relevant

Tolkningen af den numerologiske sjælsenergi er dog ikke som tolkning af numerologisk grundenergi og numerologisk årsenergi, da udregningen kommer et andet sted fra, så er betydningen også en anden.

Numerologi – evidens og dit bedste match

Jeg håber du har nydt at lære lidt mere om, hvor meget belæg der er bag de forskellige numerologiske elementer i den omfattende numerologiske litteratur, hvis du er nået helt herned til bunden af artiklen.
Som jeg startede med at sige, så er jeg konstant meget undersøgende i forhold til numerologien, men jeg er kvag min baggrund ikke tilbøjelig til at lægge alle mine æg i en kurv så at sige – det er min professionelle og personlige overbevisning, at virkeligheden og menneskerne i den aldrig kan opsummeres ved at kun at kigge på ét aspekt eller ét system.

Numerologi har aldrig været og kommer aldrig til at være baseret på at ting er enten/eller – der er så mange nuancer, som ingen ensidig tilgang kan indfange.

Numerologi har aldrig været og kommer aldrig til at være baseret på at ting er enten/eller – der er så mange nuancer, som ingen ensidig tilgang kan indfange. Som numerolog gør jeg mit bedste for at få så mange aspekter harmoniseret som muligt ved et numerologisk navneskifte. Ethvert valg bør i min mening være ansvarligt, professionelt, empatisk og personligt.
I mit virke som numerolog vender jeg altid tilbage til, at det handler om at finde det bedst mulige match til en person når det kommer til valg af numeroskop og det vægter helt sikkert hos mig om et system er empirisk efterprøvet, om der er intern evidens bag. Best match metoden er som jeg ser det udtryk for selve numerologien – som jeg ser det så findes der ikke en metode i verden der trumfer den, fordi den netop ser på det hele, alle de numerologiske aspekter (grundenergi, årsenergi, essens osv.), men også personen, individet som er i centrum.
Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

Tak fordi du læser med. Jeg håber mit indlæg har rørt noget i dig. Det vil glæde mig meget, hvis du vil dele bloggen med andre eller kommentere herunder.

Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)
Kærligst   Numerolog Millicentt Rosamunde (Millielil Rosamunde)

PS. Vil du gerne opnå dyb og vedvarende forandring i dit liv? Læs om den personlige numerologiske session lige HER.

 

Del dette indlæg:

4 Comments

 1. Laila Lildballe Nebel | | Svar

  Åååh! Tusinde tak! :o) Hvor ville jeg gerne lære dét, du kan. Det er bare SÅ spændende. Jeg sidder og hopper på stolen af indestængt fryd og glæde, hver gang jeg har læst et af dine nyhedsbreve. Tusinde tak!

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Kæreste Laila

   Tusind tak for din dejlige kommentar, det er så dejligt at høre!!

   Hav en dejlig weekend, når du når dertil. <3
   Kærligst Millicentt

 2. Sofia Lykkens | | Svar

  Tusind tak for dig kære Millicentt ❤

  • Millicentt Rosamunde | | Svar

   Hej kæreste Sofia

   Tusind tak for din kommentar og tak for dig og din dejlige energi. <3

   Kærligst Millicentt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *